FAKTA om overenskomstresultatet 2017

Oprettet: 31.03.2017

Malerforbundets seks afdelingsformænd har været samlet i Odense sammen med forbundets daglige ledelse. Overenskomstresultatet er blevet grundigt debatteret med baggrund i de åbenbare misforståelser, der florerer på de sociale medier, omkring hvad overenskomstresultatet indeholder og ikke indeholder.

Der er enighed om, at nedenstående fakta bokse præciserer de mest udbredte misforståelser. Dette er ikke det samlede overenskomstresultat.

Skulle der opstå spørgsmål til andre dele af overenskomstresultatet, som ikke er med her, opfordrer vi til, at du tager kontakt til din lokale afdeling for afklaring.

Fakta om stigninger i overenskomsten:

§ 9 Akkordudbetalingen -Mindstebetalingen

Stiger med 2 kr. pr. time. pr. år

- i alt 6 kr. i overenskomstperioden.

§ 14 Sygeløn

§ 15 Barsel

§ 16 Børns sygdom

Satserne stiger med 2 kr. pr. time. pr. år - i alt 6 kr. i overenskomstperioden.

§ 6 SH-betaling

 

Satsen stiger med 0,7%, 0,7% og 0,6%

- i alt 2% i overenskomstperioden.

§ 13 Elevlønninger

 

Elevlønningerne stiger med 1,7% pr. år

- i alt 5,1% i overenskomstperioden.

Prislisten

Stiger med 1,8%, 1,9% og 2,1%

- i alt 5,8% i overenskomstperioden.

 

Fakta om forældreorlov:

 • Der betales fuld løn under forældreorlov, dog max 175 kr. pr. time i op til 8 uger.

 

Fakta om SH til elever:

 • Bygningsmalerelever optjener SH-betaling det sidste læreår (52 uger), og deres SH-sats stiger også med 0,7%, 0,7% og 0,6%.
   
 • I alt 2% i overenskomstperioden

 

Fakta om barselsorlov:

 • Til kvindelige medarbejdere betales et forhøjet pensionsbidrag under barsel på 12,75 kr. pr. time i 14 uger.
   
 • Arbejdsgiver betaler 8,50 kr. pr. time, og lønmodtageren betaler 4,25 kr. pr time ind til sin pensionsordning.
   
 • Det giver en ekstra pensionsindbetaling på 2.040 kr. pr. måned til pensionskontoen.

 

Fakta om barns sygdom:

 • Såfremt en medarbejder må forlade arbejdspladsen i løbet af dagen på grund af barns sygdom, betales der sygeløn for resten af dagen.
   
 • Den efterfølgende hele dag tæller for barns første sygedag og betales med sygelønsatsen.

 

Fakta om systematisk overarbejde:

Hvor der ikke kan opnås enighed om varierende ugentlig arbejdstid, kan arbejdsgiveren begære systematisk overarbejde på følgende betingelser:

 • Systematisk overarbejde er en overarbejdsbestemmelse. Den gennemsnitlige arbejdstid skal være 37 timer inden for 12 måneder.
   
 • Arbejdsgiveren skal varsle overarbejdet med mindst 4 kalenderdage, før den uge overarbejdet skal udføres.
   
 • Der kan kun kræves 1 overarbejdstime pr. dag, og maximalt 5 timer pr. uge.
   
 • Overarbejdet skal lægges i forlængelse af den normale arbejdstid.
   
 • Der betales overtidstillæg på alle timer ud over 37 timer om ugen.
   
 • Timer ud over 37 timer skal afspadseres som hele dage med løn.
   
 • Afspadsering af overskydende timer skal være sket inden 12 måneder fra opstart af systematisk overarbejde.
   
 • Afspadseringstidspunktet fastlægges af arbejdsgiveren efter lokal forhandling mellem parterne.
   
 • Såfremt enighed om afspadseringstidspunktet ikke kan opnås ved forhandling, kan arbejdsgiveren fastlægge afspadseringen, dog skal der gives mindst 6 x 24 timers varsel.
   
 • Afspadsering skal foregå inden opsigelse og kan ikke lægges i opsigelsesperioden.
   
 • Medmindre virksomheden og medarbejderen er enige herom.

 

Fakta om forsøgsordning om firmabiler:

Arbejdsgiveren kan i overenskomstperioden lave aftale med den enkelte medarbejder om firmabil på følgende betingelser:

 • Der kan lokalt mellem arbejdsgiveren og medarbejderen, der får stillet køretøj til rådighed, indgås aftale om, at betaling for forbrugt tid fraviges, eventuelt bortfalder.
   
 • Aftalen kan kun indgås med den medarbejder, der får stillet køretøjet til rådighed.
   
 • Arbejdsgiveren afholder alle udgifter til køretøjet.
   
 • Såfremt arbejdsgiveren pålægger medarbejderen at transportere andre medarbejdere, skal der betales for forbrugt tid.
   
 • Aftaler herom skal indsendes til orientering til den lokale fagforening. Aftalen er først gældende, når aftalen er fremsendt til den lokale fagforening.
   
 • Hvis fagforeningen er af den opfattelse, at aftalen er i strid med ovenstående, kan der indledes fagretlig behandling.
   
 • Såvel arbejdsgiver som medarbejder kan opsige aftalen med 1 måneds varsel. Aftalen bortfalder dog altid i tilfælde af fratrædelse.
   
 • Parterne er enige om, med mindre andet aftales, at ordningen udløber den 29. februar 2020. Eksisterende aftaler, indgået i forsøgsperioden, skal herefter opsiges senest 2 måneder efter forsøgsordningens ophør.

 

Fakta om forældelsesfrist:

 • Medarbejdere, der har krav på kørselsgodtgørelse, siddepenge eller betaling for udearbejde, skal skriftligt rejse kravet over for arbejdsgiveren.
   
 • Krav, der ikke er rejst senest 3 måneder efter kravets opståen, fortabes, medmindre der opnås enighed om andet mellem arbejdsgiveren og medarbejderen.
   
 • Dette* (forældelsesfristen, red.) gælder dog ikke for elever.

 

Fakta om beboelsesvogne:

Såfremt en arbejdsplads er beliggende mere end 100 km fra enten arbejdsgiverens eller lønmodtagerens adresse, har man nu ud over de eksisterende muligheder for hotel, kro, pensionat eller lignende, også mulighed for at indlogere i beboelsesvogne eller boligcontainere på følgende betingelser:

 • Hver enkelt medarbejder overnatter i et soverum for sig selv.
   
 • Der etableres fælles opholdsrum i forbindelse med opstilling af beboelsesvogne mm.
   
 • Ved overnatning i beboelsesvogne eller boligcontainer skal disse være adskilt fra byggepladsen.
   
 • Almindelige velfærdsforanstaltninger kan ikke indgå i beboelsesområdet.
   
 • Arbejdsgiveren betaler rengøring mindst 1 gang pr. uge.
   
 • Opstilling foregår under iagttagelse af myndighedernes godkendelse.
   
 • Reglerne kan fagretligt behandles.
   
 • Overnatning kan ikke ske i campingvogn eller lignende.
   
 • Arbejdsgiveren skal stadig sørge for forplejning, eller udbetale diæter i henhold til SKAT’s regler.
   
 • Overnatning i beboelsesvogne er ikke omfattet af arbejdsmiljøloven, og dermed ikke en forringelse af arbejdsmiljøet.

Development: Hjemmesider.dk