Politik | 07. november 2020

Hjælp til Nordjylland: Midlertidig lønkompensation skal forhindre fyringer

Midlertidig lønkompensation til Nordjylland skal holde hånden under berørte lønmodtagere.

De nordjyske kommuner Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø er under pres, efter regeringen har iværksat en række lokale restriktioner og tiltag for at begrænse smitteudviklingen af den nye variant af coronavirus, Cluster 5, der er muteret fra mink.

Blandt andet skal ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, sendes hjem fra arbejde og beboere i og uden for de berørte kommuner opfordres til ikke at krydse kommunegrænser.

Nu har regeringen og arbejdsmarkedet parter indgået en såkaldt trepartsaftale, der skal holde hånden under de nordjyske lønmodtagere og forhindre fyringer som følge af restriktionerne.

Med aftalen indføres en midlertidig lokal lønkompensationsordning for de nordjyske virksomheder samt en pendlingslønkompensation for virksomheder og borgere berørte af pendlingsrestriktionerne.

Ordningen, der træder i kraft 6. novemer 2020 indeholder tre tiltag: En tilpasning af den eksisterende lønkompensationsordning for tvangslukkede virksomheder, en lokal genindførsel af den tidligere generelle lønkompensationsordning samt pendlingslønkompensationsordning for virksomheder berørt af restriktionen om geografisk mobilitet i Nordjylland.

Lønkompensation

 • Den lokale lønkompensationsordning vil til og med 3. december gælde for virksomheder i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø Kommune
 • For at få lønkompensation er der krav om, at virksomheden skal hjemsende mindst 30 pct. af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.
 • Medarbejdere omfattet af pendlingslønkompensationsordningen indgår i antalsopgørelsen.
 • Medarbejderne må ikke arbejde for virksomheden under hjemsendelsen.
 • Virksomheden skal betale fuld løn til medarbejderne i kompensationsperioden, og det er en forudsætning for lønkompensationen, at virksomheden i den lønkompenserende periode ikke afskediger ansatte som følge af økonomiske årsager.
 • Lønkompensationen vil udgøre 75 pct. af de samlede lønudgifter for omfattede funktionærers løn månedligt og 90 pct. af de samlede lønudgifter for omfattede ikke-funktionærers løn månedligt, dog maksimalt 30.000 kr. pr. omfattet ansat.
 • Der kan ikke søges lønkompensation for medarbejdere, der arbejder hjemmefra.
 • Virksomheden vil kunne få lønkompensation til medarbejdere, som er ansat før den 6. november.
 • Afskedigelser inden denne dato vil ikke indgå i vurderingen af, om virksomheden lever op til ordningens kriterier.
 • Der stilles ikke krav om afholdelse af feriedage for medarbejdere.
 • Lønkompensationen kan ansøges for enkelte lokale arbejdssteder (underopdeling af CVR-numre) og gælde for arbejdssteder, som fysisk er placeret i de pågældende kommuner. Øvrige betingelser følger den tidligere aftalte lønkompensationsordning.

Pendlingslønkompensationsordning

 • For virksomheder med arbejdssteder i og uden for Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø Kommune, som er berørt af restriktioner om begrænsning af den geografiske mobilitet, er parterne enige om, at der ekstraordinært kan ydes lønkompensation for den enkelte medarbejder, som ikke kan arbejde pga. den kraftige opfordring om ikke at krydse kommunegrænser. Opfordringen skal ses i lyset af, at kontaktpunkter imellem kommunegrænser i Nordjylland skal søges begrænses mest muligt.
 • Den ekstraordinære pendlingslønkompensationsordning vil basere sig på forudsætningerne for den tidligere lønkompensationsordning. Virksomheden skal betale fuld løn til medarbejderne i kompensationsperioden, og det er en forudsætning for lønkompensationen, at virksomheden i den lønkompenserende periode ikke afskediger ansatte som følge af økonomiske årsager.
 • Pendlingslønkompensationen vil udgøre 75 pct. af de samlede lønudgifter for omfattede funktionærers løn månedligt og 90 pct. af de samlede lønudgifter for omfattede ikke-funktionærers løn månedligt, dog maksimalt 45.000 kr. pr. omfattet ansat. Det forhøjede niveau skal ses i forhold til den særligt lokale udfordring med borgerens pendling ind og ud af kommunerne i forhold til deres arbejde.
 • Kompensation som følge af restriktion vedr. pendling på tværs af kommunegrænser kræver dokumentation for, at medarbejdere bor i en tvangslukket kommune eller virksomhederne ligger i nedlukkede kommuner, og at de bosatte er i forskellige kommuner.
 • Formålet med ordningen er at holde hånden under lønmodtagere, der ikke kan arbejde pga. restriktioner mellem kommunegrænser. Virksomheder i ordningen har derfor ikke nødvendigvis oplevet et behov for at hjemmesende medarbejdere, som er et krav i øvrige lønkompensationsordninger. Pendlerordningen tager afsæt i den almindelige lønkompensationsordning, hvor der blandt andet gælder, at virksomhederne er omfattet af et krav om at hjemsende mindst 30 pct. af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte. Parterne har som udgangspunkt, at virksomhederne i videst muligt omfang ikke skal omfattes af et krav om hjemsendelse af en vis andel/antal medarbejdere, men noterer sig, at ordningen skal være i overensstemmelse med EU’s statstøtteregler. Hvis det viser sig vanskeligt at ændre hjemsendelseskravet i ordningen i væsentlig omfang, så forpligter regeringen sig på at finde en alternativ løsning for pendlerne.
 • Pendlingslønkompensationen kan ansøges for enkelte lokale arbejdssteder (underopdeling af CVR-numre). Det vil ikke være muligt at kunne få lønkompensation for medarbejdere, der arbejder hjemme.
 • Virksomheden vil kunne få lønkompensation til medarbejdere, som er ansat før den 6. november. Afskedigelser inden denne dato vil ikke indgå i vurderingen af, om virksomheden lever op til ordningens kriterier. Der stilles ikke krav om afholdelse af feriedage for medarbejdere.
 • Parterne er enige om, at ordningen, som følger af anbefalingen om kraftigt ikke at lade ansatte med bopæl i en anden kommune møde fysisk på arbejde, bør anvendes i dialog mellem arbejdsgivere og arbejdstagere, som det i øvrigt er tradition for i den danske model.
 • Partnerne opfordrer berørte lønmodtagere, der ikke modtages lønkompensation for, og som i øvrigt, er omfattet af målgruppen til at anvende ordningerne om hhv. ret til barselsdagpenge for forældre hvis børn er hjemsendt af skole eller institutioner som følge af covid-19, ret til sygedagpenge for lønmodtagere, der er i øget risiko, og ret til sygedagpenge for lønmodtagere, der er pårørende til personer med øget risiko, der fortsat er gældende.
 • Ordningen vil træde i kraft den 6. november og gælde til og med den 3. december.

Tilpasning af lønkompensationsordningen for tvangslukkede virksomheder

 • Parterne er enige om, at den eksisterende lønkompensationsordning for tvangslukkede virksomheder tilpasses, så der fra 6. november kan søges om lønkompensation ved nedlukninger af lokale arbejdssteder (angivet ved underopdeling af CVR-numre), hvor det i dag er et krav, at hele virksomheden (under cvr-nummeret) nedlukkes. Dette har til hensigt at sikre, at virksomheder vil kunne få kompensation for arbejdssteder, som måtte blive lokalt nedlukket.
 • Samtidig ændres skæringsdatoen for, hvornår virksomhederne senest må have afskediget medarbejdere til 6. november af hensyn til ikke at afskære virksomheder fra at bruge ordningen. Desuden vil det være muligt for virksomheden at få lønkompensation til medarbejdere, som er ansat før den 6. november.


Del: