Arbejdsmiljø | 23. maj 2019

Hvordan vil politikerne bekæmpe social dumping?

På søndag er der valg til Europa-Parlamentet. Her skal vi beslutte, hvilke politikere der skal repræsentere Danmark i Europa-Parlamentet og dermed have indflydelse på langt størstedelen af EU-lovene. 

Et valgtema, der fylder meget i Malerforbundet, er social dumping, hvor løn- og arbejdsvilkår presses herhjemme på grund af arbejdsmarkedets frie bevægelighed i EU. 
80 procent af forbundets medlemmer bekymrer sig om social dumping i faget. Og næsten halvdelen har oplevet problemer med social dumping i deres arbejde. 

I Malerforbundet deler vi medlemmernes bekymringer. Vi mener, kampen mod social dumping både skal tages herhjemme med skærpede regler og tilsyn – men også i EU ved blandt andet indførelse af social protokol, der garanterer, at faglige og sociale rettigheder vægter tungere end hensynet til EU’s frie bevægelighed. 

Men hvad vil de forskellige politiske partier stille op i kampen mod social dumping? Få overblikket her: 

Socialdemokratiet
Større bøder, flere razziaer, kædeansvar for virksomhederne og krav om arbejdstilladelse fra første dag er nogle af de ting, Socialdemokratiet vil arbejde for. 
De vil også arbejde for ID-kort på landets byggepladser og en ændring af udstationeringsdirektivet, så man får samme løn for samme arbejde samme sted. Partiet har tidligere stemt for forslag om indførelse af en social protokol.
 
Radikale Venstre
Partiet går ind for, at minimumsrettigheder for arbejdstagere skal sikres på EU-niveau, så de gælder alle på tværs af fag.
Har tidligere stemt for forslag om indførelse af en social protokol i EU.
 
Det Konservative Folkeparti
Tilhængere af arbejdskraftens frie bevægelighed i Europa, da de mener, det bidrager til vækst i Danmark.
På grund af den næsten fulde beskæftigelse i Danmark skal vores virksomheder nemt kunne hente arbejdskraft i Europa. Reglerne skal tilpasses, så der ikke samtidigt åbnes for velfærdsmigranter. Har tidligere stemt imod forslag om indførelse af en social protokol i EU.
 
SF
Partiet mener, at der skal skabes en balance mellem markedet og fællesskabet med høje miljømæssige og sociale standarder. Der skal indføres en social protokol, der sikrer, at fri bevægelse for varer, arbejdskraft, kapital og tjenesteydelser ikke trumfer lønmodtagernes ret til ordnede løn- og arbejdsforhold. Har tidligere stemt for forslag om indførelse af en social protokol i EU.
 
Liberal Alliance
Det indre marked er kernen af EU. Det skal være endnu mere frit i forhold til service og tjenesteydelser.
EU skal via den fri bevægelighed stå sammen om de grundlæggende vestlige værdier.
Partiets leder Anders Samuelsen har tidligere udtalt sig om social dumping som ’nærmest ikke eksisterende’ og som en betegnelse, fagbevægelsen har opfundet for at ’skabe angst’ i befolkningen. Har tidligere stemt imod forslag om indførelse af en social protokol i EU.
 
Dansk Folkeparti
Dansk Folkeparti vil sætte en stopper for arbejdskraftens frie bevægelighed. Al indvandring af arbejdskraft skal foregå ud fra principper, som Folketinget fastsætter.
Arbejdskraftens frie bevægelighed skal først træde i kraft, når et medlemsland ikke afviger fra gennemsnitsindkomsten i EU med maks. 15 procent.
Forhindringer for social dumping skal være vigtigere end den frie bevægelighed for tjenesteydelser og virksomheders muligheder for at etablere sig i Danmark. Har tidligere stemt imod forslag om indførelse af en social protokol i EU.
 
Venstre
Partiet mener, at en skærpet, fælles myndighedsindsats med deltagelse af Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og politiet skal være med til at bekæmpe social dumping. Det skal blandt andet ske ved øget kontrol og vejledning. Mener ikke, at EU skal blande sig medlemsstaternes sociale forhold. Det løses bedst og mest trygt af de enkelte lande. Har tidligere stemt imod forslag om indførelse af en social protokol i EU.
 
Enhedslisten
Alle skal have ret til at rejse frit og arbejde i andre lande, og arbejdsbetingelserne fastsættes af værtslandet, forudsat det ikke strider mod grundlæggende arbejdstager- og menneskerettigheder. I Danmark skal udlændinge arbejde efter dansk overenskomst.  Partiet vil give fagforeninger åben adgang til arbejdspladser. Har tidligere fremsat forslag om indførelse af social protokol i EU*.
 
Alternativet
Bakker op om det indre marked og den frie bevægelighed, men det skal foregå med opbakning af de faglige og sociale rettigheder. EU skal ikke bestemme staternes socialpolitik, men sikre at alle borgere er omfattet af et sikkerhedsnet, selv når de arbejder i et andet EU-land. Har tidligere stemt for forslag om indførelse af en social protokol i EU.
 
Folkebevægelsen mod EU
Ønsker social protokol. Derudover skal der indføres kædeansvar i alle brancher, så alle led i kæden overholder værtslandets løn- og arbejdsvilkår.
Fagforeningerne skal have lov til at tage kollektive skridt mod udenlandske virksomheder, der ikke indgår lokal overenskomst. Er desuden modstandere af EU-projektet.
 
*Forslag om indførelse af en social protokol i Lissabon-kontrakten blev fremført i 2017 af Enhedslisten til Folketinget. Ved at indføre en social protokol var målet at kunne sikre, at udenlandske arbejdstagere arbejdede på samme vilkår som værtslandets arbejdstagere. Forslaget blev ikke vedtaget. 49 stemte for, 54 stemte imod.
 
Metode: Alle partier er blevet spurgt ind til, hvordan de vil bekæmpe social dumping herhjemme og i EU. Svarene er hentet fra partiernes egne hjemmesider, fra interviews og skriftlige tilbagemeldinger. Her er for overskuelighedens skyld kun fremhævet de væsentligste holdninger og tiltag. Lavet i samarbejde med Blik og Rørarbejderforbundet.

 


Del: