Kongres 2022 | 08. oktober 2022

Kongresudtalelse

KONGRESUDTALELSE

MALERFORBUNDETS 35. ORDINÆRE KONGRES 2022

Valget er dit!

Folketingsvalget er udskrevet. Malerforbundet byder det velkomment på trods af, at en del ikke vedtagne forlig ligger klar i skuffen og med udskrivelsen af valget derfor skrottes og skal genforhandles bagefter.

Malerforbundet vil gribe muligheden for at afkræve politikerne løfter og fastholde dem på at overholde disse.

Vi kaster os ud i de kommende ugers kamp på holdninger og ideer, og ser frem til afklaring.

Vi vil kæmpe for bevarelse af tidlig pension.

Vi vil kæmpe for en ny, offensiv tilgang til bedre arbejdsmiljø med faste bevillinger på finansloven til arbejdstilsynet.

Vi vil have en reform af jobcentrene, så dagpengemodtagere får hjælp i a-kasserne.

Vi vil bruge valgkampen til at sætte fokus på social dumping, og kræve lovgivning om kædeansvar, så hovedentreprenøren er ansvarlig for, hvem der i sidste led udfører arbejdet på byggepladser mv.

Vi vil arbejde for fuldt skattefradrag på fagforeningskontingentet for den overenskomstbærende fagbevægelse.

Vi opfordrer på det kraftigste politikerne til at værne om den danske model.

Den forhøjede pensionsalder har Malerforbundets fuldstændige opmærksomhed. Det må være rimeligt med nogenlunde lige mange gode år efter arbejdslivet – på tværs af erhvervsgrupper. Uligheden er i dag enorm og stærkt stigende med planerne om stigende pensionsalder.

Derfor kræver vi af politikerne på tværs af partierne, at de styrker arbejdsmiljø-indsatsen og bevarer retten til tidlig pension.

Nedenfor skitserer vi, hvad vi i Malerforbundet i øvrigt var optaget af på den netop afholdte kongres. Alle de omtalte emner vil den kommende kongresperiode fylde i forbundets arbejde. Det skal stå på ryggen af en forstærket rekrutteringsindsats.

I enighed går Malerforbundet fremtiden i møde. Vi er ikke et sekund i tvivl om, at fagbevægelsen kan lykkes med at vende udviklingen og igen begynde at øge medlemstallet. Hvilket er helt afgørende for bevarelsen af velfærdssamfundet og for at sikre fremtidens Danmark.

Vi ønsker at bevare og udvikle Malerforbundet som et stærkt og handlekraftigt forbund for alle bygningsmalere, autolakere og skilteteknikere under Malerforbundet. Derfor prioriterer vi en massiv fælles organiseringsindsats, der skal sikre, at Malerforbundet forbliver et selvstændigt forbund. 

Vi værner om den faglige stolthed i vores fag, og vi arbejder for retfærdige og ordentlige forhold på arbejdspladserne. Derfor støtter vi op om en stærk indsats mod social dumping samt arbejdskriminalitet. Malerforbundet opfordrer til, at der stilles krav om, at arbejdsklausuler skal skrives ind i alle offentlige kontrakter samt at der indgås stærke lokalaftaler på virksomhederne. 

Malerforbundet vil tiltrække og fastholde lærlinge til malerfagenes uddannelser. Malerforbundet vil fortsat bidrage til at sikre fremtidens faglærte med tidssvarende uddannelser samt sikre lærlinge et sundt arbejdsmiljø bl.a. ved et stærkt og tættere samarbejde med arbejdsgiverorganisationerne. 

Malerforbundet vil arbejde for, at fagenes uddannelser i højere grad skal kunne give adgang til videreuddannelse.

Malerforbundet arbejder målrettet for at mindske den psykiske og fysiske nedslidning, som vores medlemmer oplever hver eneste dag i deres arbejde. Vores mål er, at vores medlemmer kan gå trygt og sikkert på arbejde uden at blive udsat for farlige stoffer og materialer, manglende værnemidler, mobning, seksuel chikane og krænkelser i deres job.  

Vi ønsker at sikre, at Arbejdstilsynet igen bliver stærkt og stabilt, og vi vil samarbejde med alle relevante aktører på området.  

Derfor kræver vi:

-At Arbejdstilsynet bevillinger er en fast del af finansloven 

-At Arbejdstilsynet skal kunne uddele bøder. Vi går ind for omvendt bevisbyrde, så det er arbejdsgiver der skal bevise at de lever op til arbejdsmiljøloven. 

-At Arbejdstilsynet sætter hurtigere og mere effektivt gang i opdateringer af MAL-kodesystemet. 

-At Arbejdstilsynet genindfører task force i forhold til psykisk arbejdsmiljø.

Vores medlemmer har de mest nedslidende job, og mange holder ikke til den stigende pensionsalder. Malerforbundet ønsker en differentieret pensionsalder, så dem med de længste og hårdeste arbejdsliv, får lov at trække sig tidligere fra arbejdsmarkedet. Vi arbejder for at bevare og udvide retten til tidlig pension.  

Derudover arbejder vi for, at:

-Kommunerne forpligtes til oprettet et indsatsteam som i Københavns Kommune 

– Kædeansvar. 

– Indførelse af social protokol i EU 

I vores forbund og fag skal der være plads til alle. Uanset køn, alder, etnicitet, seksualitet eller religion og politisk overbevisning. Vi vil udfordre fordomme og nedbryde tabuer. Vi vil arbejde aktivt for at forebygge diskrimination.  

 Hvis ”Den danske model” hvor en af grundsten er ”flexicurity modellen” fortsat skal fungere på det danske arbejdsmarked, er det nødvendigt at sikre et rimeligt forsørgelsesgrundlag ved ledighed. I modsat fald må vi forlange øget tryghed i ansættelsen. Derfor kræver vi:

-Højere dagpenge med en stigning på 4.103 kr.pr. måned – en regulering som modsvarer årtiers udhuling. 

-Længere dagpengeperiode. 

-Dimententssatsen for nyudlærte skal fjernes.

-En bedre pristals-regulering af dagpengene 

Kapitalens Europa har vist sig fra sin grimme side ved indførelsen af EU-mindstelønnen. EU-mindstelønnen vil skabe usikkerhed om ”den danske model”, hvor arbejdsgiver og arbejdstager selv forhandler løn og arbejdsvilkår. Malerforbundet arbejder for, at hvis EU’s mindsteløn direktiv indføres, så skal det ske i respekt for ’den danske model’. Malerforbundet skal i samarbejde med Fagbevægelsens Hovedorganisation presse på for, at staten lægger sag an mod EU og beviser, at indførelsen af mindstelønnen er et brud på EU-traktaten. 

OK23 nærmer sig med hastige skridt. Alt imens vi står overfor en ny virkelighed, hvor alt er blevet dyrere. En ny virkelighed, der stiller nye krav til resultaterne af de kommende overenskomstforhandlinger. Kollegaer og deres familier skal kunne få tilværelsen til at hænge sammen. Det forventer vi, at fagenes arbejdsgivere respekterer og indgår i en konstruktiv forhandling om. Vi imødeser svære forhandlinger, og holder alle muligheder åbne for at sikre de bedste resultater for vores medlemmer. Men vi går til forhandlingerne med en vilje til at lytte og søge dialog, så længe dette også er tilfældet på den anden side af bordet.


Del: