| 30. november 2021

Må mester kræve at jeg viser coronapas?

Ja , mester må gerne kræve coronapas –  Og virksomheden kan også kræve at du bliver testet for coronasmitte.

Den 26. november 2021 trådte en ny lov at i kraft. Loven gør det muligt for arbejdsgivere at kræve, at ansatte viser coronapas på jobbet.  Det skal hjælpe med at skabe tryghed for ansatte og begrænse smitte, og gælder så længe, at Covid-19 betegnes som en samfundskritisk sygdom.

Et coronapas er en app eller et dokument, som dokumenterer, at du er vaccineret, er tidligere smittet (immun) eller har et negativt testsvar.

Skal varsles

Din arbejdsgiver skal skriftligt informere dig og dine kolleger om, at coronapas er et krav for at kunne komme på arbejde, og din arbejdsgiver skal samtidig begrunde, hvorfor kravet fremsættes. Her er det tilstrækkeligt, hvis din arbejdsgiver henviser til, at Covid-19 er en samfundskritisk sygdom.  

Med loven får virksomhederne også mulighed for at kræve, at ansatte bliver testet for corona og oplyser testens resultat. Virksomhederne skal dog sagligt kunne begrunde, at en test er nødvendig for at begrænse smittespredning med corona. Ansatte med coronapas vil som udgangspunkt kunne undgå at blive testet for corona.

Loven er udmøntet på baggrund af en trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter (DA og FH), og er vedtaget med bred politisk opbakning.

Hvis din arbejdsgiver pålægger dig at vise coronapas, har du ret til betaling Arbejdsgiver skal dække alle relevante udgifter i forbindelse med en evt. test. Du skal samtidig kompenseres økonomisk for den tid, der bruges på testen. Foretages testen uden for normal arbejdstid, skal arbejdsgiver stadig dække relevante udgifter, og du skal også honoreres i form af sædvanlig løn, overarbejdstillæg etc.
Hvis du ikke efterlever din arbejdsgiver pålæg om at fremvise et gyldigt corona pas, kan det have ansættelsesretlige konsekvenser for dig i form af påtale, advarsel og i alvorlige tilfælde afskedigelse. Ønsker arbejdsgiver at sanktionere dig for manglende efterlevelse af pålægget, er det dog et krav, at han forinden har orienteret dig om konsekvenserne ved ikke at efterleve et pålæg om coronapas. Har han ikke det, kan det ikke have ansættelsesretlige konsekvenser for dig.
Ja, det kan arbejdsgiver i de tilfælde, hvor særlige omstændigheder taler for det. Det vil fx være, hvis der er et stort smitteudbrud på en virksomhed eller i situationer, hvor myndighederne anbefaler testning af vaccinerede for at hindre, at smitte bringes videre.
Har du fået pålagt en test, skal du oplyse din arbejdsgiver om resultatet af testen, når du har modtaget det. Din arbejdsgiver har samtidig krav på at få vide, hvornår testen er foretaget. Hvis din arbejdsgiver forlanger det, skal du dokumentere over for din arbejdsgiver, om testresultatet er positivt eller negativt. Hvis du skal dokumentere testresultatet over for din arbejdsgiver, kan det ske ved at fremvise den i elektronisk form. Hvis du ikke har resultatet elektronisk, kan det videregives ved eksempelvis en tro- og loveerklæring.
Nej, en arbejdsgiver kan ikke kræve, at medarbejdere lader sig vaccinere mod Covid-19. En vaccination er et invasivt indgreb i kroppen, som griber ind i medarbejderens personlige sfære, og går derfor ud over ledelsesrettens grænser.
Nej, som udgangspunkt ikke, og slet ikke med vacciner som er taget ud af det officielle vaccinationsprogram. Det vil aktuelt sige AstraZeneca og Johnson & Johnson Men i helt særlige situationer, hvor udførelsen af arbejdsopgaven er umulig uden en vaccination mod Covid-19, hvis du f.eks. skal arbejde i et land hvor indrejse kræver vaccination mod Covid -19, kan nægtelse af vaccination i sidste ende have ansættelsesretlige konsekvenser. I sådanne tilfælde skal arbejdsgiver først afsøge om, der er andet arbejde inden for dit arbejdsområde, som du kan omplaceres til. Hvis der ikke er sådant arbejde vil arbejdsgiver i sidste ende kunne afskedige sig, da der ikke er arbejde på virksomheden, som du kan udføre. For sundheds- og plejepersonale, som arbejder med særlige risikogrupper, kunne der tænkes situationer, hvor risikoen for smitte ikke kan elimineres tilstrækkeligt ved vaccination af patienter, vaccination af beboere, brug af værnemidler, test mv. og hvor der ikke er mulighed for omplacering af medarbejderen til andet arbejde. I sådanne tilfælde kunne en afskedigelse være berettiget. Men det vil altid være en konkret vurdering.

Kilde: Fagbevægelsens Hovedorganisation


Del: