OK23 | 07. marts 2023

Byggeriet har indgået et forlig

OK23

Tirsdag kunne 3F og Dansk Industri præsentere et nyt overenskomstforlig for de godt 80.000, der arbejder under byggeriets overenskomst.  

Her er hovedelementerne i den nye aftale mellem 3F Byggegruppen og DI om nye 2-årige mindstelønsoverenskomster på byggeriets område:

Timeløn, lærlingesatser, pension, særlig lønopsparing, genebetalinger og ret til at akkumulere uddannelse.

Mindstelønnen stiger med 4,50 kr. pr. 1. maj 2023 og med 4,50 kr. pr. 1. januar 2024

Øvrige genebetalinger stiger med 4,5 pct. i 2023 og 3,5 pct. i 2024

Betalingssatserne til lærlinge forhøjes med 4,5 pct. i 2023 og 3,5 pct. i 2024

Bidraget til den særlig lønopsparing stiger med 1,8 procentpoint pr. 1. marts 2024, hvor det udgør i alt 14,7 pct. af medarbejderens ferieberettigede løn. Dog stiger den 2 procentpoint for lærlinge.

Arbejdsgivers pensionsbidrag ændres pr. 1. juni 2023 fra 8 til 10 pct., mens medarbejderbidraget ændres fra 4 til 2 pct. Den samlede pensionsindbetaling vedbliver således med at være 12,0 pct.

Mere fleksible arbejdstidsregler

Det er blevet indført mulighed for at aftale en 4 dages arbejdsuge under visse betingelser.

Styrkelse af det lokale samarbejde

Aftalen giver tillidsrepræsentanten bedre adgang til at mødes med nye kollegaer, og der må generelt ikke lægges hindringer i vejen for organisering af medarbejderne. Desuden kan valg af tillidsrepræsentanter foregår i arbejdstiden.

Nye regler for betalt barsel 

Overenskomsternes barselsbestemmelser tilpasses de nye orlovsperioder. Far/medmor har fået øremærket yderligere 2 ugers orlov med løn, og forældrene har herudover fået yderligere 2 ugers løndækket orlov, der kan deles mellem dem. For alle ugerne er der arbejdsgiverbetalt løn, dog med et loft på 225 kr. pr. time.

Det giver samlet set 36 ugers orlov med løn efter fødselstidspunktet modsat de 32 uger, som der er i dag.

Bedre muligheder for uddannelse

Der er indført mulighed for at akkumulere ret til fravær til uddannelse, så ugerne kan overføres fra år til år, dog maks. op til 6 uger.

De lokale parter kan udpege en uddannelsesrepræsentant

Parterne anbefaler, at der udpeges en uddannelsesrepræsentant, hvis der er lokal enighed om det. Uddannelsesrepræsentanten skal bistå virksomhed og medarbejdere i arbejdet med uddannelse efter overenskomsternes bestemmelser.

Implementering af arbejdsvilkårsdirektivet

Overenskomstfornyelsen ændrer i parternes bestemmelser om ansættelsesbeviser, så der tages højde for de nye regler i arbejdsvilkårsdirektivet. Ændringen erstatter de hidtidige regler om ansættelsesbeviser.  

Boligtillæg

Der betales et boligtillæg til medarbejdere, som ikke er bosiddende i Danmark ved ansættelsen eller udstationeringens start. Ordningen gælder fra 1. januar 2024. Tillægget udgør 25 kr. per time. Boligtillægget bortfalder i den udstrækning medarbejderens timeløn overstiger mindstebetalingssatsen med tillæg af boligtillæg. Boligtillægget betales i op til 12 måneder.

Malerforbundet forhandler i weekenden

Efter flere måneders indledende forhandlinger og udveksling af krav går slutspurten nu ind i Malerforbundets overenskomstforhandlinger med arbejdsgiverne. Malerforbundet og Danske Malermestre går i gang med de afgørende forhandlinger på fredag. Og på mandag den 13. marts går forhandlingerne i gang på autolakerernes område, når Malerforbundet sætter sig til forhandlingsbordet med ABAF.

Når alle forlig er forhandlet på plads, vil medlemmerne få mulighed for at stemme ja eller nej til aftalerne på deres områder ved den såkaldte urafstemning.


Del: