Arbejdsmiljø | 11. marts 2021

Test for corona: Hvad må chefen kræve af dig?

Regeringen og myndighederne opfordrer til, at man lader sig teste hyppigt, hvis man arbejder ude. Men kan mester kræve, at du bliver testet? Og skal det foregå i arbejdstiden?

Arbejder du ude og er du i dit arbejde i kontakt med andre mennesker, så opfordrer regeringen til, at du bliver testet for corona én gang om ugen. Sundhedsmyndighederne opfordrer ligeledes til at du bliver testet hyppigt. Men hvad er dine rettigheder som lønmodtager? Vi samlet spørgsmål og svar om test fra FH’s vejledning herunder:  

Hvornår kan min arbejdsgiver kræve, at jeg bliver testet for COVID-19?

 • Din arbejdsgiver kan pålægge dig at blive testet, hvis det er sagligt begrundet i hensynet til at begrænse spredningen af smitte med COVID-19, herunder arbejdsmiljøhensyn, eller i det væsentlige driftsmæssige hensyn, der foreligger i relation til din arbejdsplads. Et eksempel kan være, hvis din arbejdsgivers kunde forlanger, at du skal kunne påvise en negativ test, forinden du har din gang hos kunden.
 • Et driftsmæssigt hensyn kan også være, hvis en aftager af din arbejdsgivers produkter stiller krav om, at produktionen har fundet sted under omstændigheder, hvor der er truffet foranstaltninger for at holde COVID-19 ude. Det er særligt relevant ift. fx produktion af fødevarer. 
 • Det er din arbejdsgiver, der ud fra driftsmæssige hensyn skal kunne underbygge, at der i situationen foreligger et væsentlig hensyn til virksomhedens drift for at pålægge testen.
 • Pålægger din arbejdsgiver test på baggrund af offentlige myndigheders retningslinjer og anbefalinger, vil kravet om test oftest være sagligt. 

Hvor, hvornår og hvordan skal testen foretages?

 • Din arbejdsgiver kan kræve, at testen foretages hurtigst muligt.
 • Testen skal så vidt muligt gennemføres i din sædvanlige arbejdstid, men det kan også ske uden for normal arbejdstid, fx hvis formålet med test ellers vil blive forspildt, eller hvis du indgår en aftale med din arbejdsgiver herom.
 • Arbejdsgiver har muligheden for at henvise dig til et normalt testcenter men kan også kræve, at testen foretages på arbejdspladsen.
 • Foretages testen på arbejdspladsen, skal det ske i overensstemmelse med myndighedernes regler om test. Det vil sige, at testpersonalet skal have den rette uddannelse, og testen skal ske på en professionel og betryggende måde. 

Hvad har jeg ret til af betaling, hvis arbejdsgiver pålægger mig at blive testet?

 • Arbejdsgiver skal dække alle relevante udgifter i forbindelse med din test. Du skal samtidig kompenseres økonomisk for den tid, der bruges på testen. Foretages testen uden for normal arbejdstid, skal arbejdsgiver stadig dække relevante udgifter, og du skal også honoreres i form af sædvanlig løn, overarbejdstillæg etc. 
 • Har du fået foretaget en test af egen drift, har du ikke krav på betaling fra din arbejdsgiver. 

Har jeg ret til betaling, hvis arbejdsgiver sender mig hjem, indtil jeg får et resultat?

 • Hvis du sendes hjem på arbejdsgivers foranledning, er det FH’s opfattelse, at du har krav på fuld løn i perioden, også selvom du ikke har krav på løn under sygdom. 

Skal min arbejdsgiver begrunde årsagen til test?

 • Når din arbejdsgiver beslutter at pålægge dig en test, skal du have besked om dette og om begrundelsen herfor. Det skal ske på skrift.

Hvad hvis jeg ikke efterlever min arbejdsgivers pålæg om test eller om orientering ved positivt testresultat på COVID-19?

 • Hvis du ikke efterlever din arbejdsgiver pålæg om at blive testet, kan det have ansættelsesretlige konsekvenser for dig i form af påtale, advarsel og i alvorlige tilfælde afskedigelse.
 • Ønsker arbejdsgiver at sanktionere dig for manglende efterlevelse af pålægget, er det dog et krav, at han forinden har orienteret dig om konsekvenserne ved ikke at efterleve et pålæg om test. Har han ikke det, kan det ikke have ansættelsesretlige konsekvenser for dig. 
 • Efterspørger din arbejdsgiver et svar fra en test, du har fået lavet af egen drift, og er resultatet positivt, har du ligeledes pligt til at orientere ham herom.
 • Efterlever du ikke det, kan det ligeledes have ansættelsesretlige konsekvenser.
 • Det er stadig et krav, at arbejdsgiver forinden har orienteret om konsekvenserne ved ikke at efterleve videregivelse af det positive testresultat. Har han ikke det, kan det ikke have ansættelsesretlige konsekvenser for dig.

Der er forskellige former for tests – heriblandt ”quicktests”. Er der krav til selve testen?

 • Det er FH’s opfattelse, at både lønmodtager og arbejdsgiver har en interesse i, at resultatet af testen er så præcist som muligt. Der er dog i loven ikke krav til selve testens validitet. Testen skal dog udføres af en testudbyder, der er godkendt af sundhedsmyndighederne.
 • Det er dog stadig arbejdsgivers ansvar at sikre et sundhedsmæssigt forsvarligt arbejdsmiljø på arbejdspladsen.
 • Hvis quicktesten pålægges af din arbejdsgiver efter loven, er det skattefrit at blive testet. Hvis quicktesten er et tilbud fra din arbejdsgiver på højde med eksempelvis influenzavaccine og dermed ikke et pålæg, er det et skattepligtigt personalegode og dermed ikke omfattet af loven om arbejdsgivers adgang til test.

Hvor meget har min arbejdsgiver krav på at få at vide?

 • Har du fået pålagt en test, skal du oplyse din arbejdsgiver om resultatet af testen, når du har modtaget det. Din arbejdsgiver har samtidig krav på at få vide, hvornår testen er foretaget.
 • Hvis din arbejdsgiver forlanger det, skal du dokumentere over for din arbejdsgiver, om testresultatet er positivt eller negativt. Hvis du skal dokumentere testresultatet over for din arbejdsgiver, kan det ske ved at fremvise den i elektronisk form, og har du ikke resultatet elektronisk, kan det videregives ved eksempelvis en tro- og loveerklæring.

Hvad kan min arbejdsgiver kræve, at jeg bliver testet for?

 • Din arbejdsgiver kan kun kræve, at du bliver testet for COVID-19. For arbejdsgiver er det derfor ikke muligt at kræve, at du fx får lavet en antistoftest eller lignende. 

Hvad hvis arbejdsgiver ikke overholder reglerne for test mv.?

 • Pålægger arbejdsgiver dig at lade dig teste, uden at betingelserne herfor er oplyst, eller uden at det er sket på en tilstrækkelig professionel måde, kan det påhvile ham at tilkende dig en godtgørelse. 

Må arbejdsgiver spørge om jeg har været i nær kontakt med en smittet?

 • Da oplysninger om, du har været i kontakt med en smittet person ikke er en helbredsoplysning er det tilladt for arbejdsgiver at spørge om dette.

Kilde: Fagbevægelsens Hovedorganisations corona-vejledning.

Du skal finde yderligere spørgsmål og svar i FH’s vejledning her. Husk: Du kan altid kontakte din lokale fagforening for råd og vejledning. 


Del: