Du og dine kollegaer på byggepladsen har ret til ordentlige forhold i skurvognen. Her kan du se, hvilke krav, der er til skurvognens indretning – samt de nye regler for skurvogne, der træder i kraft juli 2021.

Mesters ansvar

Når arbejdsopgaven på byggepladsen starter, skal der altid anvises velfærdsfaciliteter. Arbejdsgiveren har ansvaret for, at de nødvendige faciliteter er til stede. Normalt vil det være i form af en skurvogn, som indeholder:
 • Toilet.
 • Håndvask med rindende koldt og varmt vand
 • Badefaciliteter med omklædningsmulighed
 • Adskilt omklædning og spiserum
 • 2 skabe til hver ansat
 • Køleskab
Kravene til en skurvogn kan også opfyldes ved, at de ansatte benytter velfærdsfaciliteter i en eksisterende bygning – d.v.s. toiletter, kantine, bad, omklædningsrum m.m. Faciliteterne skal dog som minimum have samme standard, som almindelige skurvogne.

Tilslutning til kloak

 • Hvis arbejdet på pladsen varer mere end 2 måneder, skal toiletter altid tilsluttes kloak.
 • Hvis varigheden af arbejdet er mindre en 2 måneder, skal toilet tilsluttes kloak, hvis man kan gøre det uden rendegravning eller lignende.
 • Afløbsfrit toilet skal have samme hygiejniske standard som toiletter med vandskylning og afløb.

Antal og afstand

Velfærdsfaciliteterne skal ligge hensigtsmæssigt i forhold til hinanden og de enkelte arbejdssteder. Der skal være:
 • 1 håndvask for hver 5 personer
 • 1 brusebad for hver 10 personer
 • 1 toilet for hver 15 personer
Der må højst være en afstand af 200 m eller en transporttid på fem minutter til toilet.

Kortvarigt arbejde

Der gælder særlige regler for velfærdsforanstaltninger, hvis arbejdsopgaver:
 • varer højst 3 dage
 • ikke i omfang overstiger 6 mandedage
 • eller de ansatte begynder og afslutter den daglige arbejdstid på et andet sted end byggepladsen
Ved kortvarigt arbejde skal arbejdsgiveren sørge for, at den ansatte under arbejdet har adgang til:
 • toilet
 • passende spiseplads, hvis der er spisepauser under arbejdet
 • håndvask med rindende koldt og varmt vand
 • omklædning og mulighed for at opbevare tøj og personlige ejendele
 • mulighed for at tørre arbejdstøjet, hvis det bliver vådt under arbejdet
Her ud over skal der være brusebad og omklædning, hvor almindeligt tøj og arbejdstøj er adskilt, hvis arbejdet:
 • støver eller sviner meget
 • medfører risiko for smittefare fra materialer
 • er stærkt stilsmudsende arbejde
 • medfører fare for at komme i berøring med stoffer og materialer, som er skadelige for huden eller som det er vigtigt at hindre spredning af
 • l udsætter den ansatte for høje temperaturer eller er fysisk meget anstrengende

Særlige krav – kloakarbejde, asbest, asfalt, bly, epoxy, polyurethan m.v.

Udføres der arbejde, hvor de beskæftigede kan komme i berøring med stoffer og materialer, bakterier og lignende, som kan være sundhedsskadelige, er der særlige regler for indretning, og brug af bl.a. bade- og omklædningsfaciliteter. Se fx afsnit om asbest, epoxy og spildevand.

Indretning af skure

Skurets indvendige vægge og gulve skal være lette at gøre rene. Højden i rummet skal være mindst 2,1 m. I meget store enheder (pavilloner) skal højden dog mindst være 2,3 m. Rummene skal være godt ventilerede, belyste og isolerede, og temperaturen skal være på mindst 18°C, når de bliver brugt. Værktøj, materialer og lignende må ikke opbevares i rummene. Spiserum
 • Spiserummet skal være mindst én m2 pr. person + i tillæg én m2 til det samlede areal.
 • Der skal være et køleskab og mulighed for at opvarme mad og vand til kaffe og lignende.
 • Rummet skal have to aftræksventiler.
 • Vinduerne skal udgøre mindst 10% af gulvarealet. De skal have solafskærmning, og mindst ét vindue skal kunne åbnes.
Nye regler: I skurvogne produceret den 1. juli 2021 eller senere gælder nye og supplerende regler:
 • Spiserummet skal være mindst 0,9 m2 pr. person + i tillæg én m2 til det samlede areal.
 • Der skal være et køleskab og mulighed for at opvarme mad og vand til kaffe og lignende.
 • Rummet skal have to aftræksventiler, mekaniske ventilatorer eller lignende.
 • Vinduerne skal udgøre mindst 10% af gulvarealet. De skal have solafskærmning, og mindst ét vindue skal kunne åbnes og fungere som redningsåbning.
Omklædning
 • Omklædningsrummet skal være på mindst én m2 pr. person uden, at vaske- og brusefaciliteter tæller med.
 • Rummet skal være forsynet med aftræksventil.
 • De ansatte skal kunne opbevare deres gangtøj og arbejdstøj adskilt.
 • Det kan være i 2 skabe eller ét opdelt skab. Et enkeltskab skal måle 25 cm x 50 cm x 170 cm. Et opdelt skab skal være dobbelt så bredt, altså 50 cm.
 • Der skal være lås på skabene, og de skal have en hylde og aftræk til det fri. I forbindelse med skabene skal der være en bænk.
 • Arbejdstøjet skal kunne tørres i skabene eller på en fælles bøjlestang.
Nye regler I skurvogne produceret den 1. juli 2021 eller senere gælder nye og supplerende regler:
 • Rummet skal være forsynet med to aftræksventil på mindst 100 cm2, mekanisk ventilator eller lignende.
 • Arbejdstøjet skal kunne tørres i et tørreskab i skurvognen.
Bad
 • Man skal kunne gå direkte fra omklædningsrummet til brusebadet.
 • Brusebade skal have både varmt og koldt vand.
 • Gulvarealet i hvert brusebad skal være mindst én m2, dog kun 0,64 m2 for brusekabiner.
 • Det resterende areal op til én m2 tillægges omklædningsrummet.
 • Der skal være udluftningsmulighed, så vidt muligt mekanisk.
Nye regler I skurvogne produceret den 1. juli 2021 eller senere skal der være indvendig adgang fra omklædningsrum til brusebadet, der skal opfylde følgende krav:
 • Brusebadet skal være forsynet med rindende koldt og varmt vand.
 • Brusebadet skal have et forrum med aflåselig dør, siddeplads og mulighed for ophængning eller aflægning af rent og beskidt tøj på en hensigtsmæssig måde. Forrummet skal kunne holdes tørt under brug af badet. Gulvarealet i brusebadet og forrummet skal tilsammen være minimum 1,8 m2.
 • Der skal være udluftning ved brusebade i tilstrækkeligt omfang ved mekanisk ventilation.
Toiletter og håndvaske
 • Byggepladsens toiletter skal normalt være tilsluttet kloakken og have vandskyl.
 • Hvis det ikke er muligt at tilslutte toilettet til kloakken, skal toiletkummen og beholderen altid være adskilt, og toilettet skal i det hele taget have samme hygiejniske standard som ét med vandskyl.
 • Toiletrummet skal være på mindst én kvadratmeter.
 • Er der adgang til toilet udefra, skal rummet være forsynet med håndvask. Gulvarealet her skal mindst udgøre 1,2 m².
Nye regler I skurvogne produceret den 1. juli 2021 eller senere skal byggepladsens toiletter:
 • Have et gulvareal på mindst 0,95 m² og være forsynet med en aftræksventil på mindst 100 cm², mekanisk ventilator eller lignende.
 • I toiletrummet skal det være muligt at komme af med sanitært affald.
 • Toilettet skal være forsynet med vandudskylning og kunne tilsluttes kloak eller hvor det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt være monteret med en kværn med tilstrækkelig kapacitet der eventuelt er tilsluttet en opsamlingstank.
Der bør endvidere være en kurv eller lignende til opbevaring af nyt toiletpapir på toilettet. Øvrigt Der skal der være indvendig adgang fra omklædningsrum til håndvaske, der skal opfylde følgende krav:
 • Der skal være rindende koldt og varmt vand
 • Gulvarealet omkring hver håndvask, eller blandingsbatteri skal mindst udgøre 1m².
 • Der skal være mulighed for at have de fornødne rensemidler

Mobil letvogn

Skurvognen kan være en mobil letvogn, hvis den opfylder de samme krav, som er gældende for indretning af almindelige skurvogne. Se tidligere afsnit herom. Hvis arbejdsgiveren højst har fire ansatte beskæftiget på pladsen og er der max to uger på pladsen kan den mobile letvogn være mindre end en almindelig skurvogn.

Anlægsarbejde

Ved vej- og andet anlægsarbejde, hvor byggepladsen flytter sig under arbejdet, vil der i særlige tilfælde kunne lempes på bestemmelserne, da faciliteterne etableres løbende i umiddelbar nærhed af anlægsarbejdet. Det gælder for følgende forhold:
 • Toiletter kræves ikke tilsluttet kloak
 • Samme rum kan benyttes til omklædning og spisning. Dette gælder dog ikke, hvis faciliteterne etableres fælles for flere arbejdsgiveres ansatte, eller hvis der findes brusebad
 • Brusebad kræves kun, hvis vand- og kloaktilslutning er umiddelbart mulig. Brusebadet skal dog etableres, hvis arbejdet:
  • er meget støvende eller på anden måde stærkt tilsmudsende
  • medfører risiko for forurening med materialer, der er smittefarlige
  • medfører fare for at komme i berøring med stoffer og materialer, som det af hensyn til sikkerhed og sundhed er vigtigt at få fjernet fra huden eller
  • udsætter den ansatte for høje temperaturer eller er forbundet med stor fysisk anstrengelse

Når flere køn deler skurvogn

For skurvogne gælder det, at de forskellige køn der er på byggepladsen enten skal have adskilte bade- og omklædningsrum eller have mulighed for at benytte samme rum hver for sig. Hvis der ikke er mulighed for adskilte bade- og omklædningsrum skal det aftales fx skriftligt, hvordan de forskellige køn kan benytte de samme bade- og omklædningsrum. Nye regler I skurvogne produceret den 1. juli 2021 eller senere skal der være et aflåseligt bade- og omklædningsrum, så alle køn kan bruge skurvognen samtidigt.  For ”Miljøvogne” gælder de samme regler som ved skurvogne produceret før 1. juli 2021 selvom de er produceret den 1. juli 2021 eller senere.

Problemer? Kontakt fagforeningen

Kniber det med sikkerheden på din arbejdsplads – eller har du ikke adgang til de velfærdsforanstaltninger, du har krav på? Tag fat i din TR, AMR eller ring til Malernes Fagforening.